Princípy a pravidlá
kvet3.jpg

Vo vonkajšej, spoločnej krajine sa nezmení nič, pokiaľ nezmeníme svoje vnútorné, individuálne krajiny, pokiaľ vedome nezjednodušíme svoj vnútorný i vonkajší spôsob života. (Chris Maser, Přeměněný les)

Etické východiská

- Vnímame a rešpektujeme hodnotu všetkého živého i neživého na Zemi bez toho, aby sa táto hodnota vzťahovala k užitočnosti pre človeka,
- Naše základné potreby zabezpečujeme v súlade so starostlivosťou o Zem,
- Pokiaľ sú naše potreby zabezpečené, snažíme sa pomáhať ostatným k ich dosiahnutiu.


Princípy spolužitia v ekoosade

Práca budovania ľudského spolužitia vo vzájomnej úcte a dobrej vôli, ktorej hovoríme demokracia, nikdy nebude dokonaná. A navzdory tomu je taká zem, v náznaku a prísľube je v nás a medzi nami, vždy, keď sa nám podarí napraviť krivdu alebo utíšiť bolesť. (Erazim Kohák, Sprievodca po demokracii, 2002)

Sloboda
Vážime si právo každého jednotlivca na súkromie a vlastnú cestu. Tešíme sa z rôznorodosti spoločenstva a vnútornej dynamiky ktorá nás posúva a umožňuje nám učiť sa od seba. Nezväzujeme sa prílišnými pravidlami, zákazmi a nariadeniami – namiesto toho vytvárame prostredie a podmienky ktoré automaticky a nenásilne podporujú ekologické zmýšľanie obyvateľov pri zachovaní diverzity spoločenstva.

Ohľaduplnosť
Sloboda jednotlivca nemôže obmedzovať ostatných obyvateľov. Na princípe vzájomnej úcty a tolerancie sa budeme snažiť definovať jasné "hranice" správania, na ktorých sa dokážeme všetci zhodnúť. Tieto pravidlá budú základom "domového poriadku osady". Príkladom takýchto pravidiel by mohlo byť napríklad nepoužívanie akýchkoľvek chemických postrekov a hnojív a nepestovanie geneticky modifikovaných rastlín.

Ekologická zodpovednosť
Spája nás vedomie zodpovednosti za vplyv nášho správania na prírodu. Snažíme sa správať ekologicky, minimalizovať naše energetické nároky a nároky na externé zdroje. Premýšľame ako minimalizovať odpad, ako znova použiť už nepotrebné veci. Chceme dosiahnuť čiastočnú energetickú a potravinovú sebestačnosť.

Demokracia, konsenzus
Pre harmonické vzájomné spolužitie budeme uplatňovať priamu demokraciu, budeme sa riadiť princípmi: zodpovednosť + úcta + dobrá vôľa, s dôrazom na dosiahnutie konsenzu a elimináciu "diktatúry väčšiny". Prípadné konflikty budú riešené spoločne a riešenie musí byť v súlade s princípmi ekoosady.

poslanie-ciele_male.jpg

Princípy dizajnu

Celkový návrh osady by mal byť výsledkom workshopu permakultúrneho dizajnu pozemku.
Návrh domov: individuálny - prispôsobený potrebám obyvateľov, s ohľadom na okolie a klimatické pomery, kompaktný, z prírodných (alebo recyklovaných) stavebných materiálov, nízkoenergetický alebo pasívny, prioritne s využitím obnoviteľných zdrojov energie.
Návrh záhrad: individuálny, zameraný prioritne na zabezpečenie čiastočnej sebestačnosti v produkcii potravín, oplotenie živými plotmi.
Návrh okolia by mal byť výsledkom workshopu permakultúrneho dizajnu pozemku.
Zdroje: jednou z našich priorít je šetrenie surovín, materiálov a výrobkov (potraviny, oblečenie, domácnosť), energiami (vykurovanie, ohrev teplej vody, spotrebiče), vodou (najmä pitnou),…
Odpady: prevencia vzniku odpadu, znovupoužitie, recyklácia, kompostovanie, triedený zber.
Doprava: prioritné používanie verejnej hromadnej dopravy, carsharing, prípadné komunitné vozidlo, bicykle, chôdza.
Ekonomika: využitie LETS sytému, nákup od bioproducentov/dodávateľov (biopotraviny, ekoobchody,…).
Okrem bývania: podmienky pre vznik spoločných akcií, akcií pre verejnosť, pracovných príležitostí, školy/škôlky.


Čo (tu) neriešime
- Náboženstvo
- Sexuálna orientácia
- Politika
- Drogy a iné závislosti
- Stravovacie návyky a presvedčenia

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License