Dizajn ekoosady

Najväčšie svetové problémy vznikli v dôsledku rozdielu medzi spôsobom akým funguje príroda a tým, ako myslí človek.
(Gregory Bateson, Lindisfarn, Long Island, 1976)Princípy dizajnu

Rastlinné spoločenstvá – diverzita a symbióza
Príroda nepestuje rastliny v monokultúrach. Prirodzené prírodné plochy sú plné rozličných rastlín, hmyzu, mikroorganizmov, vtákov a zvierat a ich spolužitie je poprepájané množstvom užitočných vzájomných vzťahov. Odpozorovaním vzorov z prírody a s využitím vzájomných prepojení prvkov môže človek vytvoriť rastlinné spoločenstvá ktoré budú žiť vo vzájomnej harmónii – komplexné, samoregulujúce sa prírodné systémy ktoré si vystačia bez chemických hnojív, postrekov a potreby neustálej ľudskej starostlivosti.

Ísť s prírodou, nie proti nej
Ochrana a obnova životného prostredia, opatrné využívanie zdrojov, prevencia zásahov do krajiny, prevencia vzniku nepredvídateľných dôsledkov, zväčšenie ekologickej stability (divočina - biokoridory, biocentrá), súlad s prostredím.

Diverzita
Rôznorodosť vo všetkých oblastiach (biologická, materiálová, energetická, spoločenská,…) zabezpečuje funkčnosť a stabilitu systému. Funkčné prepojenia prvkov na rôznych úrovniach systému.

Minimalizácia externých zdrojov, sebestačnosť, minimalizácia negatívnych vplyvov
Využitie miestnych zdrojov a primeraných technológií v kolobehoch
- materiálov a surovín (prehodnotenie použitia, šetrenie, znovupoužitie, recyklácia), iné vonkajšie zdroje: produkty s ekoznačkami a značkami fair trade, zodpovednosť za odpad,
- energie (využitie slnka a biologických zdrojov, spomalenie degradácie energie), iné vonkajšie zdroje: zodpovedné spotrebovávanie energie
- pestovania zeleniny (záhrady, lesné záhrady, sady,… ), iné vonkajšie zdroje: bioprodukty, fair trade produkty.

Viacfunkčnosť prvkov, viacnásobnosť zdrojov
Pokrytie každej potreby viacerými zdrojmi zabezpečí zachovanie funkčnosti celku aj pri výpadku jedného zdroja.
Prvky vykonávajúce viac funkcií dosahujú vyššiu celkovú efektivitu ako jednoúčelné prvky.

Priestor pre vylepšenia
Každý prvok i systém má možnosť zdokonalenia. Pokiaľ dnes nevieme s istotou priradiť priestoru zmysluplné funkcie, alebo ich nevieme úplne presne definovať, neriešime ho. Ak sa rozhodujeme medzi viacerými riešeniami, snažíme sa vybrať také, ktoré neznemožní ďalší rozvoj a schopnosť prispôsobiť sa zmeneným funkciám.

Minimax = minimálna vložená práca a energia pri maximálnom úžitku
Preferujeme riešenia, ktoré prirodzene pracujú za nás a nespôsobujú nadmerné spotrebovávanie zdrojov.

Energeticky úsporné plánovanie - zónovanie, sektorovanie, svahovanie, stohovanie, okrajové efekty.
Ide o základné princípy permakultúrneho designu. Plánovanie vychádza z pozorovania a "umelej" aplikácie či využitia priestorových, klimatických, topografických a prírodných daností a vzťahov.

Jednotlivé prvky celkového dizajnu:

jedlé záhrady, polykultúra na pestovanie zeleniny - súkromná časť
jedlý les, pestovanie ovocia - súkromná časť
jedlé záhrady - komunitná, spoločná časť
včelíny
plávacie jazierko - komunitné, spoločné
menšie záhradné jazierka - jednotlivci
spoločné kompostovisko
malé individuálne kompostovače na kuchynský odpad
spoločný sad "tvrdých plodov" - orechy, jedlé gaštany, liesky, atď
lúka
políčka na pestovanie obilovín
zvieratá - sliepky, kačice, kozy?
ryby - pstruhy, kapre, … ?

zimné záhrady, skleníky
hospodárske budovy - dielne, sklady dreva, drevárne, senníky… komunitné alebo súkromné
altánky
pivnice - ovocie, zelenina, víno, …čo sa nám zmestí na ten prvý jeden hektárik?
3 alebo 4 rodinné domy (RD)
1 komunitná budova (KB) = možnosť spoločných stretnutí, prespatia. Časom by mala v KB vzniknúť bytová jednotka pre "správcu"
záhradky pre členov PSO = priestor na "vybláznenie sa" v duchu ekologického poľnohospodárstva, permakultúry.
koreňová čistička (spoločná), alebo jednotlivo
nízke jedlé živé ploty vo vnútri ekoosady (oddelenie jednotlivých pozemkov a funkčných celkov)
nepriechodné živé ploty a vetrolamy po vonkajšom obvode ekoosady
protihluková bariéra od cesty (živá alebo kombinovaná s nejakou konštrukciou?)
spoločné parkovisko
individuálne bylinkové špirály a kopčeky
námestíčko ako "srdce priestoru", umožňujúce náhodné aj cielené stretávania, hru detí (integrované detské ihrisko)

čo dokážeme umiestniť niekde v okolí, prípadne to musí počkať ak získame viac plochy?
plocha na pestovanie dreva pre energetické účely (kopicovaná viacdruhová "polodivočina")
Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License